🫱🏽‍🫲🏼*"કર્ણ"* થવા ઈચ્છીશ, તારી મિત્રતામાં , તારા દરેક કર્મમાં, તારી દરેક કસોટીમાં, સાથે રહીશ, વચન છે. અને અંતે, *"કર્ણ"* સરીખો સાબિત થઈશ, તારી મિત્રતામાં.✍🏻

friendship, friendshipday, friendshipgoals, friendshipforever, rinku5265, rinku

Rinku Patel,  friendship, friendshipday, friendshipgoals, friendshipforever, rinku5265, rinku

🫱🏽‍🫲🏼*"કર્ણ"* થવા ઈચ્છીશ, તારી મિત્રતામાં ,
તારા દરેક કર્મમાં,
તારી દરેક કસોટીમાં,
સાથે રહીશ, વચન છે.
અને અંતે, *"કર્ણ"* સરીખો સાબિત થઈશ, તારી મિત્રતામાં.✍🏻

#friendship #friendshipday #friendshipgoals #friendshipforever #rinku5265 #rinku

🫱🏽‍🫲🏼*"કર્ણ"* થવા ઈચ્છીશ, તારી મિત્રતામાં , તારા દરેક કર્મમાં, તારી દરેક કસોટીમાં, સાથે રહીશ, વચન છે. અને અંતે, *"કર્ણ"* સરીખો સાબિત થઈશ, તારી મિત્રતામાં.✍🏻 #friendship #friendshipday #friendshipgoals #friendshipforever #rinku5265 #rinku

Let's Connect

sm2p0